1

آیا شما ترس از ارتفاع دارید؟

1 / 10
2

آیا از کار در فضای باز در هر شرایط آب و هوایی لذت می برید؟

2 / 10
3

آیا شما بازیگر کارهای تیمی هستید؟

3 / 10
4

آیا به کار بدنی علاقه دارید؟

4 / 10
5

آیا می توانید محیط کار خود را مرتب تغییر دهید؟

5 / 10
6

آیا آدم دقیقی هستید؟

6 / 10
7

آیا آدم سر وقتی هستید؟

7 / 10
8

یا دستورالعمل ها را به راحتی دریافت می کنید؟

8 / 10
9

آیا شغلی می خواهید که بتوانید بلافاصله به عنوان یک شاگرد با حقوق شروع کنید؟

9 / 10
10

آیا تناسب اندام دارید؟

10 / 10